ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดกีฬา /ชุดลูกเสือชุดแต่งกายนักเรียนชั้นอนุบาล

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชุดแต่งกายพละนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3    

ชุดแต่งกายพละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชุดแต่งกายพละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3