ข้อมูลทั่วไป

Include gadget (iframe)

ปรัชญา/สุภาษิต
สุสฺสูสํ   ลภเต   ปญฺญํ        หมายถึง  ผู้ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา

คำขวัญ   
เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำชุมชน

 สีประจำโรงเรียน  สีแดง น้ำเงิน

          

 


สีแดง หมายถึง  ความพยายาม  ความเข้มแข็ง  ความอดทน
สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความเป็นผู้ใฝ่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

ตราประจำโรงเรียน        

 

คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  (School  Identity)

รับผิดชอบดี  มีความพอเพียง เคียงคู่ความซื่อสัตย์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  (School  Entity)
ยิ้มง่ายไหว้สวย ร่ำรวยจิตอาสา