นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบ้านน้ำแคม มุ่งจัดการศึกษา โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ คู่การใช้เทคโนโลยี 
อนุรักษ์ความเป็นไทย พัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมุ่งสู่ครูดีมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
Comments