วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบ้านน้ำแคม มุ่งจัดการศึกษา โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้  คู่การใช้เทคโนโลยี อนุรักษ์ความเป็นไทย  

พัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ą
_MG_8869.JPG
(6979k)
โรงเรียนบ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่,
26 มิ.ย. 2559 09:15
Comments